منتظر تاثیر فوری واکسن کرونا روی بازار نفت نباشید

سه شنبه, 25 آذر 99

همچنین به تقاضای ضعیف برای سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی، برآورد خود از تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ۵۰ هزار بشکه در روز و برآورد سال آینده را ۱۷۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.
عمده این کاهش مربوط به اروپاست که به دلیل تدابیر قرنطینه تقاضای کمتری برای سوخت در سه ماهه چهارم امسال به نسبت سه ماهه سوم داشته است.