جزئیات درآمد ۸۵هزار میلیارد تومانی مالیات در ۶ماهه امسال

چهارشنبه, 21 آبان 99

 که از این میزان 54 هزار 955 میلیارد تومان سهم مالیات‌های مستقیم است.
در بخش مالیات‌های مستقیم 22749 میلیارد تومان از اشخاص حقوقی مالیات اخذ شد. سهم مالیات بر درآمد بیش از 19 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت نیز 12940 میلیارد تومان بوده است.