زیاد صحبت کردن رئیس کل بانک مرکزی آسیب زننده است

یکشنبه, 13 مهر 99


حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: رسم بر این است رئیس کل بانک مرکزی کمتر سخن بگوید. در اوایل کار دکتر همتی از اینکه بنا ندارند زیاد صحبت کنند، خوشحال بودیم اما بعد از مدتی توئیت ها شروع شد، مرتب حضور داشتند و سعی می کردند اطلاع رسانی کنند.

وی بیان کرد: همین اطلاع رسانی ها باعث شد بازار دست بانک مرکزی را بخواند و متوجه شود که چقدر بار مفهومی و چقدر غیرمفهومی دارد. به همین دلیل در همه جای دنیا روسای کل بانک مرکزی مرتبا در رسانه ها حضور ندارند و محدود هستند تا اعمال سیاست جدیدی داشته باشند. 

مستخدمین حسینی گفت: خوب است رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مسئول این همت را به کار بگیرند و واژگان های جدیدی تعریف کنند تا بشود در ادبیات اقتصادی از آن استفاده کرد. از دیدگاه مقامات اقتصادی مفهوم رکود اقتصادی، فروپاشی اقتصادی و بحران اقتصادی چیست؟ چه اتفاق دیگری باید پیش بیاید که بگوییم فروپاشی اقتصادی صورت گرفته است؟