مشاغل انرژی در آستانه نابودی

یکشنبه, 11 آبان 99

بنابر  گزارش شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار شغل بخش نفت و گاز امسال به دلیل کرونا از بین رفته اند که حدود نیمی از آنها در آمریکا بوده اند