پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی روی میز

چهارشنبه, 16 مهر 99

 مرکز پژوهش های مجلس هم با انتشار گزارش هایی تحلیلی از این سیاست و افزایش سود سپرده بانکی حمایت کرد.
  گزارش هایی دریافت  شده مبنی بر اینکه قرار است به زودی نرخ جدید سود سپرده های کوتاه مدت یا یکساله، تاسطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی افزایش یابد. برخی خبرهای تأیید شده نشان می دهد تصمیم نهایی برای افزایش سود بانکی در نشست آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد.